Tietosuojaseloste

Oy Kappelinranta-Kapelstrand Ab ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Kappelinrannan asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.
Päivitetty 25.5.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ
Oy Kappelinranta Y-tunnus 1453698-1 Lielahdentie 142, 21610 Kirjala

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Hanna Järvinen 040 179 0017 / kappelinranta@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Kappelinranta asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun kuluttajaasiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Kappelinrantaan. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan yksityis- ja yritystilaisuuksien varausten sekä muiden Kappelinrannan tuotteiden ja palveluiden laskutusta varten.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Käytämme rekisteröidyistä kerättyjä tietoja:
a) Asiakkaan pyytämien palveluiden toimittamiseen, toteuttamiseen ja tilaamiseen sekä tilausten ja varausten käsittelyyn liittyen
b) Henkilökohtaiseen palveluidemme suositteluun, myyntiin, sekä markkinointiin
c) Palveluitamme koskevaan asiakaspalveluun sekä asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme viestejä, muistutuksia, tiedotteita sekä meiltä pyydettyä informaatiota
d) Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon sekä kehittämiseen
e) Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen perintään
f) Yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
g) Muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin. Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostisoitteensa katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisten kanavien kautta.

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Tallennamme asiakkaistamme sekä asiakkaan ollessa muu kuin luonnollinen henkilö, kyseisen asiakkaan yhteyshenkilöstä ja muista mahdollisista asiakkuuden hoitamisen kannalta tarpeellisista henkilöistä sekä muista sidoshenkilöistä, seuraavia tietoja:
a) Etu- ja sukunimi
b) Sähköpostiosoite
c) Puhelinnumero
d) Varauksia koskevat tiedot
e) Maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
Rekisterinpitäjänä toimiva Kappelinranta ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Yhteyshenkilön väliseen viestintään.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE
Kts. edellinen kohta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköinen sopimusaineisto säilytetään palvelimella Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalissa.

10. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkoö häntä koskevia tietoja asiakasrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn oikeuttaa saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa).

11. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA
Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilö voi kieltää palvelua käyttävän yrityksen lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä pyytämällä Yhteyshenkilöä lisäämään kiellon palveluissa hänen puolestaan.

Tervetuloa

Lielahdentie142
21610 Kirjala

Kappelinranta

kappelinranta@gmail.com
+358 40 179 0017